مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران
چهارشنبه
۰۲اسفند۱۴۰۲
۲۱:۲۰

دلار آمریکا

تاریخ خرید فروش
2024-02-21 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۳۹۵,۰۵۵ 395055 ۳۹۸,۶۴۳ 398643
2024-02-20 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۳۹۳,۵۱۹ 393519 ۳۹۷,۰۹۳ 397093
2024-02-19 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۳۹۳,۵۱۹ 393519 ۳۹۷,۰۹۳ 397093
2024-02-18 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۳۹۳,۵۱۸ 393518 ۳۹۷,۰۹۲ 397092
2024-02-17 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۳۹۳,۵۱۸ 393518 ۳۹۷,۰۹۲ 397092
2024-02-15 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۳۹۳,۵۱۸ 393518 ۳۹۷,۰۹۲ 397092
2024-02-14 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۳۹۳,۵۱۸ 393518 ۳۹۷,۰۹۲ 397092
2024-02-13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۳۹۳,۵۱۹ 393519 ۳۹۷,۰۹۳ 397093
2024-02-12 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۳۹۱,۶۶۱ 391661 ۳۹۵,۲۱۸ 395218
2024-02-10 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۳۹۱,۶۶۱ 391661 ۳۹۵,۲۱۸ 395218
2024-02-07 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۳۹۱,۶۶۱ 391661 ۳۹۵,۲۱۸ 395218
2024-02-06 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۳۹۱,۶۵۲ 391652 ۳۹۵,۲۰۹ 395209
2024-02-05 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۳۹۱,۶۶۰ 391660 ۳۹۵,۲۱۷ 395217
2024-02-04 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۳۹۱,۶۶۰ 391660 ۳۹۵,۲۱۷ 395217
2024-02-03 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۳۹۱,۶۶۱ 391661 ۳۹۵,۲۱۸ 395218
2024-01-31 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۳۹۱,۶۶۱ 391661 ۳۹۵,۲۱۸ 395218
2024-01-27 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۳۹۱,۶۷۰ 391670 ۳۹۵,۲۲۷ 395227
2024-01-22 ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۳۹۱,۶۷۹ 391679 ۳۹۵,۲۳۶ 395236