مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران
چهارشنبه
۰۲اسفند۱۴۰۲
۲۰:۴۵

دلار آمریکا

تاریخ خرید فروش
2024-02-21 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۴۲۵,۳۴۰ 425340 ۴۲۹,۲۰۳ 429203
2024-02-20 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۴۲۵,۳۵۰ 425350 ۴۲۹,۲۱۳ 429213
2024-02-19 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۴۲۵,۳۵۰ 425350 ۴۲۹,۲۱۳ 429213
2024-02-18 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۴۲۵,۳۴۹ 425349 ۴۲۹,۲۱۲ 429212
2024-02-17 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۴۲۵,۳۴۹ 425349 ۴۲۹,۲۱۲ 429212
2024-02-15 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۴۲۵,۳۴۹ 425349 ۴۲۹,۲۱۲ 429212
2024-02-14 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۴۲۵,۳۴۹ 425349 ۴۲۹,۲۱۲ 429212
2024-02-13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۴۲۵,۳۵۰ 425350 ۴۲۹,۲۱۳ 429213
2024-02-12 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۴۲۵,۳۴۷ 425347 ۴۲۹,۲۱۰ 429210
2024-02-10 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۴۲۵,۳۴۷ 425347 ۴۲۹,۲۱۰ 429210
2024-02-07 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۴۲۵,۳۴۷ 425347 ۴۲۹,۲۱۰ 429210
2024-02-06 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۴۲۵,۳۳۸ 425338 ۴۲۹,۲۰۱ 429201
2024-02-05 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۴۲۵,۳۴۶ 425346 ۴۲۹,۲۰۹ 429209
2024-02-04 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۴۲۵,۳۴۶ 425346 ۴۲۹,۲۰۹ 429209
2024-02-03 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۴۲۵,۳۴۷ 425347 ۴۲۹,۲۱۰ 429210
2024-02-01 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۴۲۵,۳۴۷ 425347 ۴۲۹,۲۱۰ 429210
2024-01-31 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۴۲۵,۳۴۷ 425347 ۴۲۹,۲۱۰ 429210
2024-01-30 ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۴۲۵,۳۵۶ 425356 ۴۲۹,۲۱۹ 429219
2024-01-29 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۴۲۵,۳۵۶ 425356 ۴۲۹,۲۱۹ 429219
2024-01-28 ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۴۲۵,۳۵۶ 425356 ۴۲۹,۲۱۹ 429219
2024-01-27 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۴۲۵,۳۵۶ 425356 ۴۲۹,۲۱۹ 429219
2024-01-24 ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۴۲۵,۳۶۵ 425365 ۴۲۹,۲۲۸ 429228
2024-01-23 ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۴۲۵,۳۶۵ 425365 ۴۲۹,۲۲۸ 429228
2024-01-22 ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۴۲۵,۳۶۵ 425365 ۴۲۹,۲۲۸ 429228