مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران
چهارشنبه
۰۲اسفند۱۴۰۲
۲۲:۰۴

درهم

تاریخ خرید فروش
2024-02-21 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۰۷,۵۷۱ 107571 ۱۰۸,۵۴۸ 108548
2024-02-20 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰۷,۱۵۳ 107153 ۱۰۸,۱۲۶ 108126
2024-02-19 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰۷,۱۵۳ 107153 ۱۰۸,۱۲۶ 108126
2024-02-18 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰۷,۱۵۳ 107153 ۱۰۸,۱۲۶ 108126
2024-02-17 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۰۷,۱۵۳ 107153 ۱۰۸,۱۲۶ 108126
2024-02-15 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۰۷,۱۵۳ 107153 ۱۰۸,۱۲۶ 108126
2024-02-14 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۰۷,۱۵۳ 107153 ۱۰۸,۱۲۶ 108126
2024-02-13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۰۷,۱۵۳ 107153 ۱۰۸,۱۲۶ 108126
2024-02-12 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۰۶,۶۴۷ 106647 ۱۰۷,۶۱۶ 107616
2024-02-10 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۰۶,۶۴۷ 106647 ۱۰۷,۶۱۶ 107616
2024-02-07 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۰۶,۶۴۷ 106647 ۱۰۷,۶۱۶ 107616
2024-02-06 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۰۶,۶۴۴ 106644 ۱۰۷,۶۱۳ 107613
2024-02-05 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱۰۶,۶۴۶ 106646 ۱۰۷,۶۱۵ 107615
2024-02-04 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۰۶,۶۴۶ 106646 ۱۰۷,۶۱۵ 107615
2024-02-03 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱۰۶,۶۴۷ 106647 ۱۰۷,۶۱۶ 107616
2024-01-31 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۰۶,۶۴۷ 106647 ۱۰۷,۶۱۶ 107616
2024-01-27 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱۰۶,۶۴۹ 106649 ۱۰۷,۶۱۸ 107618
2024-01-22 ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۰۶,۶۵۱ 106651 ۱۰۷,۶۲۰ 107620