مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران
چهارشنبه
۰۲اسفند۱۴۰۲
۲۱:۲۱

درهم

تاریخ خرید فروش
2024-02-21 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۱۵,۸۱۷ 115817 ۱۱۶,۸۶۹ 116869
2024-02-20 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۱۵,۸۲۰ 115820 ۱۱۶,۸۷۲ 116872
2024-02-19 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۱۵,۸۲۰ 115820 ۱۱۶,۸۷۲ 116872
2024-02-18 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۱۵,۸۲۰ 115820 ۱۱۶,۸۷۲ 116872
2024-02-17 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۱۵,۸۲۰ 115820 ۱۱۶,۸۷۲ 116872
2024-02-15 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۱۵,۸۲۰ 115820 ۱۱۶,۸۷۲ 116872
2024-02-14 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۱۵,۸۲۰ 115820 ۱۱۶,۸۷۲ 116872
2024-02-13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۱۵,۸۲۰ 115820 ۱۱۶,۸۷۲ 116872
2024-02-12 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۱۵,۸۱۹ 115819 ۱۱۶,۸۷۱ 116871
2024-02-10 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۱۵,۸۱۹ 115819 ۱۱۶,۸۷۱ 116871
2024-02-07 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۱۵,۸۱۹ 115819 ۱۱۶,۸۷۱ 116871
2024-02-06 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۱۵,۸۱۷ 115817 ۱۱۶,۸۶۹ 116869
2024-02-05 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱۱۵,۸۱۹ 115819 ۱۱۶,۸۷۱ 116871
2024-02-04 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۱۵,۸۱۹ 115819 ۱۱۶,۸۷۱ 116871
2024-02-03 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱۱۵,۸۱۹ 115819 ۱۱۶,۸۷۱ 116871
2024-02-01 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۱۱۵,۸۱۹ 115819 ۱۱۶,۸۷۱ 116871
2024-01-31 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۱۵,۸۱۹ 115819 ۱۱۶,۸۷۱ 116871
2024-01-30 ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۱۵,۸۲۲ 115822 ۱۱۶,۸۷۴ 116874
2024-01-29 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۱۱۵,۸۲۲ 115822 ۱۱۶,۸۷۴ 116874
2024-01-28 ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۱۵,۸۲۲ 115822 ۱۱۶,۸۷۴ 116874
2024-01-27 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱۱۵,۸۲۲ 115822 ۱۱۶,۸۷۴ 116874
2024-01-24 ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۱۵,۸۲۴ 115824 ۱۱۶,۸۷۶ 116876
2024-01-23 ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۱۵,۸۲۴ 115824 ۱۱۶,۸۷۶ 116876
2024-01-22 ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۱۵,۸۲۴ 115824 ۱۱۶,۸۷۶ 116876