مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران
چهارشنبه
۰۲اسفند۱۴۰۲
۲۲:۰۲

یورو

تاریخ خرید فروش
2024-02-21 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۴۲۷,۱۸۴ 427184 ۴۳۱,۰۶۴ 431064
2024-02-20 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۴۲۳,۸۱۷ 423817 ۴۲۷,۶۶۶ 427666
2024-02-19 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۴۲۴,۰۳۷ 424037 ۴۲۷,۸۸۸ 427888
2024-02-18 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۴۲۴,۰۷۸ 424078 ۴۲۷,۹۲۹ 427929
2024-02-17 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۴۲۳,۷۵۴ 423754 ۴۲۷,۶۰۲ 427602
2024-02-15 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۴۲۲,۴۰۸ 422408 ۴۲۶,۲۴۴ 426244
2024-02-14 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۴۲۱,۸۱۴ 421814 ۴۲۵,۶۴۵ 425645
2024-02-13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۴۲۳,۹۴۴ 423944 ۴۲۷,۷۹۴ 427794
2024-02-12 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۴۲۲,۱۴۲ 422142 ۴۲۵,۹۷۶ 425976
2024-02-10 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۴۲۲,۲۶۵ 422265 ۴۲۶,۱۰۰ 426100
2024-02-07 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۴۲۱,۱۰۸ 421108 ۴۲۴,۹۳۲ 424932
2024-02-06 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۴۲۰,۴۶۰ 420460 ۴۲۴,۲۷۹ 424279
2024-02-05 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۴۲۴,۳۰۵ 424305 ۴۲۸,۱۵۸ 428158
2024-02-04 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۴۲۲,۸۷۳ 422873 ۴۲۶,۷۱۳ 426713
2024-02-03 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۴۲۲,۴۲۳ 422423 ۴۲۶,۲۵۹ 426259
2024-02-01 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۴۲۵,۱۶۳ 425163 ۴۲۹,۰۲۴ 429024
2024-01-31 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۴۲۴,۶۹۶ 424696 ۴۲۸,۵۵۳ 428553
2024-01-30 ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۴۲۳,۲۴۶ 423246 ۴۲۷,۰۹۰ 427090
2024-01-29 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۴۲۵,۱۸۰ 425180 ۴۲۹,۰۴۱ 429041
2024-01-28 ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۴۲۵,۲۶۱ 425261 ۴۲۹,۱۲۳ 429123
2024-01-27 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۴۲۵,۵۸۵ 425585 ۴۲۹,۴۵۰ 429450
2024-01-24 ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۴۲۴,۱۳۲ 424132 ۴۲۷,۹۸۴ 427984
2024-01-23 ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۴۲۶,۶۸۷ 426687 ۴۳۰,۵۶۲ 430562
2024-01-22 ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۴۲۶,۲۹۷ 426297 ۴۳۰,۱۶۹ 430169