مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران
چهارشنبه
۰۲اسفند۱۴۰۲
۲۲:۲۲

یورو

تاریخ خرید فروش
2024-02-21 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۴۵۹,۹۳۳ 459933 ۴۶۴,۱۱۰ 464110
2024-02-20 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۴۵۸,۰۹۹ 458099 ۴۶۲,۲۵۹ 462259
2024-02-19 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۴۵۸,۳۳۷ 458337 ۴۶۲,۴۹۹ 462499
2024-02-18 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۴۵۸,۳۸۰ 458380 ۴۶۲,۵۴۳ 462543
2024-02-17 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۴۵۸,۰۳۰ 458030 ۴۶۲,۱۹۰ 462190
2024-02-15 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۴۵۶,۵۷۶ 456576 ۴۶۰,۷۲۲ 460722
2024-02-14 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۴۵۵,۹۳۴ 455934 ۴۶۰,۰۷۵ 460075
2024-02-13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۴۵۸,۲۳۵ 458235 ۴۶۲,۳۹۷ 462397
2024-02-12 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۴۵۸,۴۴۹ 458449 ۴۶۲,۶۱۳ 462613
2024-02-10 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۴۵۸,۵۸۳ 458583 ۴۶۲,۷۴۸ 462748
2024-02-07 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۴۵۷,۳۲۶ 457326 ۴۶۱,۴۷۹ 461479
2024-02-06 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۴۵۶,۶۲۴ 456624 ۴۶۰,۷۷۱ 460771
2024-02-05 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۴۶۰,۷۹۹ 460799 ۴۶۴,۹۸۴ 464984
2024-02-04 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۴۵۹,۲۴۳ 459243 ۴۶۳,۴۱۴ 463414
2024-02-03 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۴۵۸,۷۵۵ 458755 ۴۶۲,۹۲۱ 462921
2024-02-01 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۴۶۱,۷۳۰ 461730 ۴۶۵,۹۲۳ 465923
2024-01-31 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۴۶۱,۲۲۳ 461223 ۴۶۵,۴۱۲ 465412
2024-01-30 ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۴۵۹,۶۴۸ 459648 ۴۶۳,۸۲۲ 463822
2024-01-29 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۴۶۱,۷۴۸ 461748 ۴۶۵,۹۴۱ 465941
2024-01-28 ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۴۶۱,۸۳۶ 461836 ۴۶۶,۰۳۰ 466030
2024-01-27 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۴۶۲,۱۸۸ 462188 ۴۶۶,۳۸۵ 466385
2024-01-24 ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۴۶۰,۶۱۰ 460610 ۴۶۴,۷۹۳ 464793
2024-01-23 ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۴۶۳,۳۸۵ 463385 ۴۶۷,۵۹۳ 467593
2024-01-22 ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۴۶۲,۹۶۲ 462962 ۴۶۷,۱۶۶ 467166