اخبار

اعلام اسامی شعب بانکی فروش ارز اربعین در روز جمعه

فهرست 237 شعبه کشیک بانک های ملی، تجارت و صادرات ایران برای فروش ارز اربعین در ایام تعطیل اعلام شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، فهرست شعب کشیک بانک های ملی، تجارت و صادرات ایران به منظور تسهیل ارائه خدمات فروش ارز به زائران اربعین در روزهای تعطیل اعلام شد.

شعب کشیک بانک تجارت

بانک تجارت 103 شعبه را به عنوان واحدهای کشیک فروش ارز اربعین اعلام کرد. متقاضیان طی ایام تعطیل با مراجعه به این شعب می توانند ارز خود را دریافت کنند.

گفتنی است، تمامی شعب اعلامی لیست کشیک فروش ارز اربعین به استثنای دانشگاه مشهد و مپنا و کرمان خودرو تهران، در روز جمعه 18 شهریور ماه تا ساعت 16 فعال هستند.

لیست شعب کشیک فروش ارز اربعین بانک تجارت

شعب کشیک بانک ملی

فروش ارز اربعین توسط 95 شعبه منتخب بانک ملی در ایام عادی و تعطیل تا 26 شهریور ماه 1401 نیز صورت خواهد گرفت.

واحدهای منتخب در ساعت غیراداری طی ایام عادی یکسره تا ساعت 18 فروش ارز اربعین را انجام خواهند داد. این شعب در ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 13 به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

لیست شعب کشیک فروش ارز اربعین بانک ملی

شعب کشیک بانک صادرات

این گزارش حاکی است، بانک صادرات 39 شعبه کشیک را برای فروش ارز اربعین در نظر گرفته است. متقاضیان در ایام تعطیل می توانند جهت دریافت ارز به این شعب مراجعه کنند.

لیست شعب کشیک فروش ارز اربعین بانک صادراتاعلام اسامی شعب بانکی فروش ارز اربعین در روز جمعه

اعلام اسامی شعب بانکی فروش ارز اربعین در روز جمعه

فهرست 237 شعبه کشیک بانک های ملی، تجارت و صادرات ایران برای فروش ارز اربعین در ایام تعطیل اعلام شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، فهرست شعب کشیک بانک های ملی، تجارت و صادرات ایران به منظور تسهیل ارائه خدمات فروش ارز به زائران اربعین در روزهای تعطیل اعلام شد.

شعب کشیک بانک تجارت

بانک تجارت 103 شعبه را به عنوان واحدهای کشیک فروش ارز اربعین اعلام کرد. متقاضیان طی ایام تعطیل با مراجعه به این شعب می توانند ارز خود را دریافت کنند.

گفتنی است، تمامی شعب اعلامی لیست کشیک فروش ارز اربعین به استثنای دانشگاه مشهد و مپنا و کرمان خودرو تهران، در روز جمعه 18 شهریور ماه تا ساعت 16 فعال هستند.

لیست شعب کشیک فروش ارز اربعین بانک تجارت

شعب کشیک بانک ملی

فروش ارز اربعین توسط 95 شعبه منتخب بانک ملی در ایام عادی و تعطیل تا 26 شهریور ماه 1401 نیز صورت خواهد گرفت.

واحدهای منتخب در ساعت غیراداری طی ایام عادی یکسره تا ساعت 18 فروش ارز اربعین را انجام خواهند داد. این شعب در ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 13 به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

لیست شعب کشیک فروش ارز اربعین بانک ملی

شعب کشیک بانک صادرات

این گزارش حاکی است، بانک صادرات 39 شعبه کشیک را برای فروش ارز اربعین در نظر گرفته است. متقاضیان در ایام تعطیل می توانند جهت دریافت ارز به این شعب مراجعه کنند.

لیست شعب کشیک فروش ارز اربعین بانک صادرات