اخبار

فردا جمعه بازار متشکل ارزی و صرافی‌های مجاز باز هستند

فردا جمعه 27 خرداد بازار متشکل ارزی و صرافی‌های زیرمجموعه آن باز هستند و به عرضه ارز به متقاضیان می‌پردازند.

باتوجه به روند افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در صرافی‌های مجاز، فردا جمعه 27 خرداد نیز بازار متشکل ارزی و صرافی‌های زیرمجموعه آن باز هستند.

بر اساس بخشنامه‌ای که امروز بانک مرکزی صادر کرد، صرافی‌ها مجاز به خرید توافقی ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ شدند.

منبع : ایرنافردا جمعه بازار متشکل ارزی و صرافی‌های مجاز باز هستند

فردا جمعه بازار متشکل ارزی و صرافی‌های مجاز باز هستند

فردا جمعه 27 خرداد بازار متشکل ارزی و صرافی‌های زیرمجموعه آن باز هستند و به عرضه ارز به متقاضیان می‌پردازند.

باتوجه به روند افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در صرافی‌های مجاز، فردا جمعه 27 خرداد نیز بازار متشکل ارزی و صرافی‌های زیرمجموعه آن باز هستند.

بر اساس بخشنامه‌ای که امروز بانک مرکزی صادر کرد، صرافی‌ها مجاز به خرید توافقی ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ شدند.

منبع : ایرنا