اخبار

انتشار اوراق ارزی؛ بزودی

انتشار اوراق ارزی برای نخستین بار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.


مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد: برای نخستین بار، طرح انتشار اوراق ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. جزئیات این طرح بزودی اعلام خواهد شد.منبع: ایبناانتشار اوراق ارزی؛ بزودی

 انتشار اوراق ارزی؛ بزودی

انتشار اوراق ارزی برای نخستین بار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.


مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد: برای نخستین بار، طرح انتشار اوراق ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. جزئیات این طرح بزودی اعلام خواهد شد.منبع: ایبنا