اخبار

برقراری ثبات در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی: در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم، در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصر از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: دو بازار در بحث ارز داریم که یکی بازار حوالجات ارزی و سامانه نیما است که برای واردات کشور از آن استفاده می‌شود و در آن حوزه هم ثبات خوبی داشتیم، عرضه و تقاضا متعادل بوده و خوشبختانه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است که این هم در واقع بر تورم کشور اثرگذار است.
رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص یادآور شد: در بحث تامین ارز، در ۹ ماهه امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در نیما و چه در حوزه کالاهای اساسی تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و پیش بینی می‌کنیم که تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است.
صالح آبادی یادآور شد: این میزان تامین ارز مرتبط با بخش کالاهای اساسی و غیر اساسی است یعنی هر نوع نیاز ارزی که وجود دارد که بخشی از آن مربوط به کالاهای اساسی است و بخشی هم به سایر کالاها مربوط می‌شود.
وی افزود: علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده های نفتی را عرضه می کنند، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم در این بازار عرضه می‌شود، بنابراین صادر کنندگان غیر نفتی جزء عرضه کنندگان اصلی بازار ارز هستند.
رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۳ درصد بود رییس شورای پول و اعتبار همچنین خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه امسال ۳.۳ درصد بود که البته سه ماهه اول بیشتر بود و در سه ماهه دوم بیشتر به خاطر قطعی برقی که داشتیم بر تولید اثرگذار بود.
وی گفت: اکنون علیرغم آنکه در سال گذشته بیشترین تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی روند به سمت بهبود و بهتر شدن است و اینکه تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است یعنی ما تورم را داریم ولی وضعیت در حال بهتر شدن است.
صالح‌آبادی افزود: همچنین در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم، در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصر از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه صادرات غیرنفتی بهتر شده یعنی هم حجم و هم ارزش آن افزایش یافته و در بحث دولتی هم همینطور بوده و هم حجم صادرات نفت و فراورده‌ها بیشتر شده و هم قیمت رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت بهتر شدن جلو می‌رود ولی رشد اقتصادی با رشد اقتصادی مورد نظر ما فاصله دارد. برای سال آینده انتظار ما رشد ۸ درصدی است که در بودجه پیش‌بینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم.
صالح آبادی درباره دلایل کاهشی بودن تورم توضیح داد: یکی از دلایل تورم های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمیگردد. موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، این باعث تورم می‌شود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ماست. دولت سال آینده مفروضات بودجه سال آینده را به گونه ای پیش بینی کرده که با کسری بودجه مواجه نباشیم. لذا مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق ها و سایر هزینه های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک میکند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت‌ کند.


برقراری ثبات در بازار ارز

برقراری ثبات در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی: در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم، در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصر از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: دو بازار در بحث ارز داریم که یکی بازار حوالجات ارزی و سامانه نیما است که برای واردات کشور از آن استفاده می‌شود و در آن حوزه هم ثبات خوبی داشتیم، عرضه و تقاضا متعادل بوده و خوشبختانه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است که این هم در واقع بر تورم کشور اثرگذار است.
رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص یادآور شد: در بحث تامین ارز، در ۹ ماهه امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در نیما و چه در حوزه کالاهای اساسی تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و پیش بینی می‌کنیم که تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است.
صالح آبادی یادآور شد: این میزان تامین ارز مرتبط با بخش کالاهای اساسی و غیر اساسی است یعنی هر نوع نیاز ارزی که وجود دارد که بخشی از آن مربوط به کالاهای اساسی است و بخشی هم به سایر کالاها مربوط می‌شود.
وی افزود: علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده های نفتی را عرضه می کنند، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم در این بازار عرضه می‌شود، بنابراین صادر کنندگان غیر نفتی جزء عرضه کنندگان اصلی بازار ارز هستند.
رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۳ درصد بود رییس شورای پول و اعتبار همچنین خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه امسال ۳.۳ درصد بود که البته سه ماهه اول بیشتر بود و در سه ماهه دوم بیشتر به خاطر قطعی برقی که داشتیم بر تولید اثرگذار بود.
وی گفت: اکنون علیرغم آنکه در سال گذشته بیشترین تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی روند به سمت بهبود و بهتر شدن است و اینکه تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است یعنی ما تورم را داریم ولی وضعیت در حال بهتر شدن است.
صالح‌آبادی افزود: همچنین در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم، در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصر از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه صادرات غیرنفتی بهتر شده یعنی هم حجم و هم ارزش آن افزایش یافته و در بحث دولتی هم همینطور بوده و هم حجم صادرات نفت و فراورده‌ها بیشتر شده و هم قیمت رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت بهتر شدن جلو می‌رود ولی رشد اقتصادی با رشد اقتصادی مورد نظر ما فاصله دارد. برای سال آینده انتظار ما رشد ۸ درصدی است که در بودجه پیش‌بینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم.
صالح آبادی درباره دلایل کاهشی بودن تورم توضیح داد: یکی از دلایل تورم های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمیگردد. موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، این باعث تورم می‌شود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ماست. دولت سال آینده مفروضات بودجه سال آینده را به گونه ای پیش بینی کرده که با کسری بودجه مواجه نباشیم. لذا مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق ها و سایر هزینه های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک میکند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت‌ کند.