اخبار

گسترش همکاری پژوهشی بازار متشکل ارز ایران و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

امیرعباس میرزایی مدیرعامل شرکت بازار متشکل ارز ایران در جلسه ای که با حضور رئیس و تعدادی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی، اعضای هیئت مدیره و مدیران بازار متشکل ارز ایران برگزار شد، ضمن تشریح روند شکل گیری بازار متشکل ارز ایران و تبیین اهداف و برنامه های توسعه ای این بازار، بر لزوم گسترش همکاری تحقیقاتی این دو نهاد و استفاده از ظرفیت های پژوهشی موجود تاکید کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا در این دیدار ضمن تبیین جایگاه بازار متشکل ارز ایران در ساختار بازار ارز کشور به تحلیل مولفه های اثر گذار بر کارآیی و عملکرد بازار متشکل ارز ایران پرداخت. شاپور محمدی در ادامه اظهار داشت: بازار متشکل ارز ایران می تواند با بهره گیری از ابزارهای نوین معاملاتی که بر پایه زیر ساخت های الکترونیکی طراحی شده و عملکرد هوشمندانه بازار گردان های این بازار، بر انتظارات اقتصادی بازیگران حوزه ارز و ثبات بخشی به بازار ارز اثرات بسیار مثبتی داشته باشند.
در ادامه این دیدار، امیر هامونی رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران ضمن ارائه توضیحاتی در مورد ویژگی های فنی سامانه معاملاتی بازار و نحوه ی عملکرد آن بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا، بر لزوم طراحی و اضافه نمودن ابزارهای جدید معاملاتی به این بازار تاکید کرد. همچنین در پایان این جلسه، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و هیئت همراه از تالار معاملات و سامانه معاملاتی آنلاین بازار متشکل ارز ایران بازدید کردند.


گسترش همکاری پژوهشی بازار متشکل ارز ایران و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

گسترش همکاری پژوهشی بازار متشکل ارز ایران و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

امیرعباس میرزایی مدیرعامل شرکت بازار متشکل ارز ایران در جلسه ای که با حضور رئیس و تعدادی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی، اعضای هیئت مدیره و مدیران بازار متشکل ارز ایران برگزار شد، ضمن تشریح روند شکل گیری بازار متشکل ارز ایران و تبیین اهداف و برنامه های توسعه ای این بازار، بر لزوم گسترش همکاری تحقیقاتی این دو نهاد و استفاده از ظرفیت های پژوهشی موجود تاکید کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا در این دیدار ضمن تبیین جایگاه بازار متشکل ارز ایران در ساختار بازار ارز کشور به تحلیل مولفه های اثر گذار بر کارآیی و عملکرد بازار متشکل ارز ایران پرداخت. شاپور محمدی در ادامه اظهار داشت: بازار متشکل ارز ایران می تواند با بهره گیری از ابزارهای نوین معاملاتی که بر پایه زیر ساخت های الکترونیکی طراحی شده و عملکرد هوشمندانه بازار گردان های این بازار، بر انتظارات اقتصادی بازیگران حوزه ارز و ثبات بخشی به بازار ارز اثرات بسیار مثبتی داشته باشند.
در ادامه این دیدار، امیر هامونی رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران ضمن ارائه توضیحاتی در مورد ویژگی های فنی سامانه معاملاتی بازار و نحوه ی عملکرد آن بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا، بر لزوم طراحی و اضافه نمودن ابزارهای جدید معاملاتی به این بازار تاکید کرد. همچنین در پایان این جلسه، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و هیئت همراه از تالار معاملات و سامانه معاملاتی آنلاین بازار متشکل ارز ایران بازدید کردند.