کارگزاران

فرم ها

ردیف عنوان فایل
1 تقاضانامه عضویت (پذیرش) صرافان دانلود
2 تقاضانامه عضویت (پذیرش) بانک ها دانلود
3 تعهدنامه رسمی کارگزاران بازار متشکل ارز ایران (صرافی ها) دانلود
4 وکالت نامه رسمی کارگزاران بازار متشکل ارز ایران دانلود
5 تعهد نامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دانلود
6 گواهی بانک عامل با موضوع معرفی حساب های ریالی و ارزی مبتنی بر اسکناس دانلود
7 تعهد نامه اعلام IP Static دانلود
8 فرم اطلاعات شرکت متقاضی عضویت دانلود
9 فرم مشخصات معامله گران پیشنهادی کارگزاران دانلود
10 فرم معرفی نامه ایمیل کارگزاری دانلود
11 فرم شناسایی ریسک های صنعت صرافی دانلود